Herontwikkeling oude stortplaatsen

Herontwikkeling oude stortplaatsen

Locatie: Bergen op Zoom, Breda en Zevenbergen
Opdrachtgever: Rewin
Status: Ontwerp
Functie: Herontwikkeling
Projectteam:
Peter Couwenbergh

"van bedreiging naar kans"

Bouwtekening
Oude stortplaatsen
Stortplaatsen
3D ontwerp

Vuilstortplaatsen

Tot in de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw beschikte vrijwel iedere Nederlandse gemeente over een eigen vuilstortplaats. Deze stortplaatsen bevonden zich veelal in het buitengebied, meestal langs de randen van dorpen en steden. Ze werden gebruikt voor het storten van zowel huishoudelijk als bedrijfsmatig afval. Alleen in een beperkt aantal grote steden waren in die periode al afvalverbrandingsovens in gebruik.

Momenteel bevinden zich verspreid over geheel Nederland naar schattig 4.000 oude vuilstortplaatsen met een gezamenlijk oppervlak van afgerond 8.000 hectare. Als gevolg van gemeentelijke herindelingen zijn sommige gemeenten zelf eigenaar van meerdere oude vuilstortplaatsen. De oude vuilstortplaatsen bevinden anno 2006 regelmatig in (toekomstige) woongebieden en bedrijventerreinen.

Recycling

In de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw is het Nederlandse afvalbeleid sterk gemoderniseerd: recycling van afval werd geïntroduceerd en er werden verspreid over het gehele land grote gecontroleerde stortplaatsen gerealiseerd. In deze periode zijn de laatste nog in gebruik zijnde oude stortplaatsen definitief gesloten.

Ontwikkelingsmogelijkheden

Afhankelijk van de situering en de omvang zijn er in het algemeen voor oude stortplaatsen diverse ontwikkelingsmogelijkheden aanwezig waarbij te denken valt aan:

Bedrijventerrein. Diverse Nederlandse gemeenten hebben hun oude stortplaats momenteel in gebruik als gemeentewerf, voor compostering van groenafval of materiaalopslag. Sanering van oude sportplaatsen, bijvoorbeeld door het aanbrengen van bodembeschermende voorzieningen, kan uitstekend worden gecombineerd met een herontwikkeling tot bedrijventerrein.

Golfbaan. In den lande zijn ook nu al diverse voorbeelden van prachtige golfbanen die op of rondom (omvangrijke) oude stortplaatsen zijn aangelegd.

Recreatie. Realisatie van recreatiewoningen op of rondom de gesaneerde stortplaatsen kan, met name voor in het buitengebied gelegen voormalige stortplaatsen, een goede herbestemming opleveren. Ook een herbestemming als camping behoort vaak tot de mogelijkheden.

Wonen. Met name het realiseren van woningen buiten de begrenzingen van stortplaatsen in combinatie met het ontwikkelen van de gesaneerde stortplaats tot park of landgoed is haalbaar.

Natuur- en landschapsontwikkeling. Een aantal voormalige vuilstortplaatsen komt niet voor een hoogwaardige bestemming in aanmerking. Dit is bijvoorbeeld het geval indien de betreffende stortplaats zich in of in de nabijheid van een bestaand natuurgebied bevindt. Aansluiting bij het bestaande natuurgebied lijkt dan voor de hand liggend.

Financiering en waardevermeerdering

Behalve bij natuur- en landschapsontwikkeling resulteren alle overige onderscheiden ontwikkelingsmogelijkheden in een waardevermeerdering van de grond. Dit biedt de mogelijkheid om in het algemeen (een deel van) de saneringskosten te financieren vanuit de resulterende waardevermeerdering voor de ondergrond.


Plattegrond
Bouwgrond
Landkaart
stortplaatsen
Herontwikkeling
Recycling

Gerelateerde projecten